Jersey surnames - J

From Jerripedia
Jump to: navigation, search

Names in all capitals were still found in Jersey in 1970

 • JAMES 1607, 1528
 • JANDRON, JEANDRON
 • JANERT
 • du Jardin 1331; du Gardin 1381, 1363, 1309; Gardyn c1340; du Gardyn 1309
 • Janvrin 1749, 1668; Jenvrin 1607; Jenvryn 1510
 • Le Jardrey 1749, 1668, 1528, 1497, 1475, 1461-78; Le Jadrie 1749; Le Jardery 1607; Jargerey, Jarderes, Le Jardroy c1340
 • JEAN 1749, 1668, 1607, 1331, 1299, 1274; Johan 1528, 1331, 1309; John 1749, 1299; Joan 1299; Johannis 1309, 1306, 1274, 1270
 • JEANNE; Johanne, Joanne 1566-7; Janne 1461-78
 • JEGOU
 • LE JEHAN; Jehan Guiltus 1461-78; Jehan 1331
 • Le Jenere 1461-78
 • JENNE; Le Jenne 1668, 1607, 1528; Jennes 1668, 1607
 • JENNETT
 • JENVEY
 • de Jersey; Le Gerseys, Geregyes 1274
 • JEUNE; Jeunes 1749; Le Jeune 1607, 1299; Le Joeine 1309 (cf Jouny)
 • JOCELYN, JOSLIN; Jocelin 1299 (cf Gosselin)
 • JOLLY; Jollys 1607; Jolys 152R
 • Johan 1309
 • Jonas c1340, 1329; Joenas 1331
 • JORDAN 1309; Jourdan 1331; Jordani 1306
 • JOUAN, JOUANNE, JOUANNY, JOUNY; Le Jouene 1309; Le Joevene 1309 (old forms of Jean; but cf Jeune)
 • JOUAULT
 • Joubaire, Joubere 1729
 • Jouguet
 • JOURNEAUX 1749, 1668, 1515; Journeaulx 1607, 1528; Jornyaulx 1515
 • Juel 01340
 • JULIEN; Julian 1405, c1340; Jeullein 1401; Jeliane, Juliane 1331; Juliane, Juliene 1309
 • Le Jumel 1331, 1309; Jumiel c1340
 • JUSTE
 • Jutize 1749, 1668; Justice 1647, 1331, c1320, 1309; Justize 1528,1560,1351; Justice (Trypie) c1340; Le Fevre dictus Justia 1309 
Personal tools
other Channel Islands
contact and contributions
Donate

Please support Jerripedia with a donation to our hosting costs